Kukyu Examen

Syllabus

9e Kyu Syllabus

Renraku

Chudan Seiken Gyaku Tsuki
Chudan Chusoku Mae Geri

Conditie

15 Push-Ups op Seiken
25 Sit-Ups

Randori

Jiyu Kumite
5 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.