Gokyu Examen

Syllabus

5e Kyu Syllabus

Renraku

Chudan Kakato Mae Ushiro Geri
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Chudan Chusoku Mae Geri
Chudan Sokuto Mae Yoko Geri
Chudan Kakato Mae Ushiro Geri
Chudan Seiken Gyaki Tsuki

Conditie

35 Push-Ups op Seiken
15 Push-Ups op Yohon Nukite
45 Sit-Ups
40 Squads

Randori

Jiyu Kumite
7 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.