Rokkukyu Examen

Syllabus

6e Kyu Syllabus

Renraku

Gedan Mawashi Geri
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Chudan Sokuto Mae Yoko Geri
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Conditie

30 Push-Ups op Seiken
10 Push-Ups op Yohon Nukite
40 Sit-Ups
30 Squads

Randori

Jiyu Kumite
7 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.