Nikyu Examen

Syllabus

2e Kyu Syllabus

Renraku

Ushiro Okrui Ashi + Gedan Seiken Barai
Mae Okrui Ashi + Seiken Ago Uchi
Mae Okrui Ashi + Seiken Gyaku Tsuki Chudan
Mae Okrui Ashi
Chudan Chusoku Mae Geri
Jodan Mae Mawashi Heisoku Geri
Chudan Kakato Mae Ushiro Geri
Seiken Mae Gedan Barai
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Conditie

50 Push-Ups op Seiken
10 Push-Ups op Nihon Nukite
100 Sit-Ups
70 Squads
20 Jumping Kicks

Randori

Jiyu Kumite
9 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.