Ichikyu Examen

Syllabus

1e Kyu Syllabus

Renraku

Chudan Seiken Oi Tsuki
Chudan Seiken Gyaku Tsuki
Chudan Seiken Oi Tsuki
Chudan Seiken Shita Tsuki

Jodan Heisoku Mawashi Geri
Chudan Seiken Oi Tsuki
Chudan Seiken Gyaku Tsuki
Jodan Heisoku Mawashi Geri

Conditie

55 Push-Ups op Seiken
15 Push-Ups op Nihon Nukite
100 Sit-Ups
70 Squads
20 Jumping Kicks

Randori

Jiyu Kumite
10 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.