Hachikyu Examen

Syllabus

8e Kyu Syllabus

Renraku

Chudan Chusoku Mae Geri
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Chudan Seiken Soto Uke
Gedan Seiken Barai
Chudan Seiken Gyaku Tsuki

Conditie

20 Push-Ups op Seiken
10 Push-Ups op Yohon Nukite
30 Sit-Ups
10 Squads

Randori

Jiyu Kumite
6 partijen van elk twee minuten

Overig

N.V.T.